Nasza polityka w zakresie ochrony środowiska

Polityka środowiskowa w grupie BERGMAN & BEVING (wcześniej B&B TOOLS) kładzie nacisk na odpowiedzialność za środowisko naturalne, oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

CERTYFIKACJA

Luna posiada certyfikaty w zakresie jakości, ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy wg norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Oznacza to, że posiadamy udokumentowane procedury w zakresie zapewnienia satysfakcji klienta, minimalizowania wpływu na środowisko naturalne i zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Naszą działalność w tym zakresie nadzoruje organizacja certyfikacyjna DNV.

POBIERZ CERTYFIKAT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z pytaniami w zakresu jakości pracy i ochrony środowiska pracy prosimy zwracać się do:
Anita Åsedal BERGMAN & BEVING
tel. +46 104 54 74 22

W krajach UE obowiązują przepisy dotyczące odpowiedzialności producenta w zakresie postępowania z opakowaniami, produktami elektrycznymi, bateriami itp. W zw. z tym ponosimy odpowiedzialność producenta za opakowania oraz produkty elektryczne i baterie, poprzez członkostwo w organizacjach recyklingowych FTI i El-kretsen.

REACH jest to obszerne rozporządzenie UE w sprawie produktów chemicznych, ale także odnosi się do substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach niechemicznych. Luna śledzi na bieżąco zmiany na tzw. liście kandydackiej, czyli zwraca uwagę na substancje, które potencjalnie mogą zostać objęte licencjonowaniem, lub ograniczeniem obrotu albo całkowitym zakazem. RoHS jest to dyrektywa UE zakazująca używania niektórych metali i związków chemicznych w produktach elektrycznych. Luna zapewnia zgodność rozprowadzanych produktów z dyrektywą RoHS.

Przy sprzedaży produktu chemicznego zawierającego substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne należy go zaopatrzyć w Kartę charakterystyki produktu chemicznego. Karty charakterystyki produktów chemicznych (MSDS) z naszej oferty są dostępne dla naszych dystrybutorów na portalu Toolstore.

Przejdź do serwisu Toolstore

Jako ogniwo pośrednie między producentem, a klientem wymagamy od naszych dostawców i producentów aby stosowali się do naszej polityki w zakresie ochrony środowiska i zasad certyfikacji. Jeżeli jesteś dostawcą i masz pytania dotyczące naszej organizacji pracy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI